Hải Vực Thần Bí:
Thuyền trưởng đạt lv40 sẽ mở tính năng
Đồng hành đạt lv40 mới được tham chiến
(đồng hành chưa đạt 40 sẽ không hiển thị trong danh sách)
Sau khi vượt 1 lần ải thường sẽ được dùng với đội tiên phong,
đồng hành lv45 mới được vào đội tiên phong
Tiến hành đánh giá theo lực chiến của Đồng Hành trong đội tiên phong, đánh giá càng cao, ải vượt càng nhiều, Đồng Hành sẽ nhận thêm buff
Thuộc tính trang bị, hải hồn khí, lục thức của Đồng Hành tham chiến sẽ được buff thêm 1/5 thuộc tính võ trang Đồng Hành
Vượt ải thường sẽ mở được ải cấp khó
Mỗi ngày được reset Hải Vực Thần Bí 1 lần
Khi vượt ải thường, sau trận sẽ được hồi 20% HP; sau khi vượt ải khó, HP không được hồi phục
Những Đồng Hành chết trong lúc chiến đấu sẽ không thể tiếp tục tham chiến
Do chịu ảnh hưởng của Hải Vực Thần Bí , thuyền trưởng sẽ không dùng được kỹ năng

Xem Thêm